“EL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME DE PLATGES 2018 HA SIGUT CONTRACTAT SENSE LICITACIÓ A CAUSA DE LA GESTIÓ NEGLIGENT DE L'EQUIP DE XARO MIRALLES”

En data 18 de setembre de 2017, la Regidora delegada de Turisme, Sra. Rosana Marzá, va ser requerida pel Departament de Contractació perquè facilitara la documentació necessària per a poder iniciar la tramitació de l'expedient de contractació del servei de salvament i socorrisme de platges. Però no és fins a data 3 d'abril de 2018, passats quasi 7 mesos, que la delegada Regidora de Turisme, Sra. Rosana Marzá, aporta la documentació requerida. L'expedient de contractació preveia un tipus de licitació (a la baixa) de 120.000,00 €/any més IVA. Quan solament faltava un mes per a l'inici de la prestació del servei, que havia de començar l'1 de juny de 2018, i davant la impossibilitat de licitar i contractar en termini, la Regidora delegada de Turisme, Sra. Rosana Marzá, va formalitzar amb PROVITA SCM un contracte provisional o transitori, per quinzenes, que supera els 150.000,00 €/any més IVA, i de durada fins que es licite i es contracte el servei, la qual cosa no és previsible es produïsca abans del 30 de setembre de 2018. Davant aquests fets, que hem resumit per a coneixement de la ciutadania, entenem que no solament s'ha produït amb la formalització d'aquest contracte una irregularitat en matèria de contractació administrativa, sinó que ha quedat demostrada una molt greu i negligent gestió política, que tindrà a més conseqüències econòmiques per als ciutadans, davant el major cost del servei. Per tant, el grup municipal del Partit Popular de Benicarló té el deure exigir l'assumpció de responsabilitats, i ens preguntem què va a fer la Sra. Alcaldessa, Xaro Miralles: Va a assumir responsabilitats per la negligent gestió? Va a exigir responsabilitats?